ESPOO TIEDOTTAA

9.6.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 9.6.2015

4. Vastaukset vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyihin tarkastushavaintoihin

Lautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja päätti antaa kaupunginhallitukselle selvityksen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Selvityksessä käsitellään mm. kaupungin talous- ja tuottavuusohjelmaa, tilatehokkuutta, työllisyyden hoitoa, pitkäaikaishoitoa, nuorten mielenterveyspalveluja, pitkäaikaisasunnottomuutta ja vammaisten asumispalvelujen tukipalveluja. Nuorten mielenterveyspalveluja käsittelevää kohtaa täydennettiin seuraavasti: Nuorisopoliklinikalla on vuonna 2014 ollut yksi lääkärinvakanssi. Sen rahoilla on ostettu lääkärin työpanosta 1-2 päivää viikossa. Nuorten mielenterveyspalvelujen arviointi on valmisteilla.

5. Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset, avustusperiaatteet vuodelle 2016

Lautakunta myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille, joiden toiminta luo espoolaisille hyvän arjen perusedellytyksiä, lisää osallistumismahdollisuuksia ja edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen. Lautakunta hyväksyi avustusperiaatteet vuodelle 2016. Avustusten hakuaika on 14.9.- 30.10.2015.

7. Espoon uuden sairaalan toiminnallinen suunnitelma

Lautakunta hyväksyi vuonna 2016 valmistuvan Espoon uuden sairaalan toiminnallisen suunnitelman. Lisäksi lautakunta päätti, että vapaa sairaalakapasiteetti pyritään ensisijaisesti myymään naapurikunnille, ja oikeutti sosiaali- ja terveystoimen jatkamaan neuvotteluja sairaalayhteistyöstä sekä tekemään mahdolliset aiesopimukset palvelujen myynnistä. Lopulliset sopimukset tuodaan lautakunnan kautta päätettäväksi.

Espoon uuteen sairaalaan yhdistetään Puolarmetsän ja Muuralan sairaaloiden sekä Jorvin terveyskeskusosastojen toiminnot. Sairaalan uudisrakennukseen tulee 270 yhden hengen potilashuonetta. Lisäksi sairaalan toimintakokonaisuuteen liittyy kiinteänä osana Jorvin sairaalan päivystyslisärakennukseen valmistuva 22-paikkainen päivystysosasto, joka keskittyy akuutin geriatrian palveluihin. Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskuksena Espoon uusi sairaala tuottaa palveluja yhteistyössä HUS-Jorvin sairaalan kanssa. Tukipalvelut tilataan HUS:n liikelaitoksilta ja osakeyhtiöiltä.

Espoon sairaalan toiminnan lähtökohtana ovat joustavat, yksilölliset ja mahdollisimman hyviin kuntoutustuloksiin tähtäävät liukumäet. Tavoitteena on lyhentää sairaalassaoloaikaa ja siirtää kuntoutusta ja hoitoa potilaan kotiin siinä vaiheessa, kun se on turvallista ja potilaan toimintakyvyn puolesta mahdollista. Tällöin sairaala ottaa vastuuta potilaan hoidosta myös kotona.

Tiedote 3.6.2015: Espoon sairaala harjakorkeudessa, harjannostajaisia vietetään 4.6.

8. Sopimus Kauniaisten kanssa lastensuojelun viranomaistehtävien hoitamisesta

Lautakunta hyväksyi Espoon ja Kauniaisten välisen sopimuksen eräiden lastensuojelun viranomaistehtävien hoitamisesta. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys tuottaa päivystysluonteiset sosiaali- ja kriisipalvelut Kauniaisten kaupungille iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Palvelut liittyvät pääasiassa akuuttien lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdeongelmien käsittelyyn.

10. Lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

Lautakunta päätti antaa lausunnon vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista. Lausunnossa todetaan, että kyse on merkittävästä lainsäädäntöuudistuksesta, joka antaa kunnalle hyvät raamit uudistuvien vammaispalveluiden kehittämiseen. Työryhmän esitys huomioi vammaisten lasten ja perheiden tilanteen nykyistä lainsäädäntöä vahvemmin. Lakiuudistuksen jatkovalmistelussa tulee tarkemmin pohtia vammaispalveluiden ja terveydenhuollon palveluiden rajapintoja. Myös henkilökohtaisen avun säädökset kaipaavat vielä kehittämistä. Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että vammaislainsäädännön uudistus valmistuu tämän hallituskauden aikana. Uudistus on välttämätön sekä kehitysvammaisten asumisen ohjelman että YK:n vammaissopimuksen toimeenpanon kannalta.

11. Vastaus valtuustokysymykseen: senioreiden toimintakeskus Espoon keskukseen

Valtuustokysymyksessä tiedustellaan, voidaanko seurakunnalta vapautuva Suvelan kappeli ottaa käyttöön tilapäiseksi senioreiden toimintakeskukseksi, kunnes Espoon keskuksen alueelle saadaan elä ja asu -seniorikeskus. Lautakunta toteaa vastauksessaan, että Suvelan kappelin käyttömahdollisuutta selvittiin kaksi vuotta sitten. Tuolloin todettiin, ettei kappeli soveltunut asukastilaksi mm. tilojen kunnon vuoksi. Espoon keskuksen alueella asuvat seniorit voivat hyödyntää Espoon keskuksen palvelukeskusta ja Entressen kirjaston tiloja, kunnes Espoon keskuksen elä ja asu -seniorikeskus valmistuu.

Lisäksi lautakunta tutustui mm. Espoon terveysasemapilotin arviointiin.

Tiedote 4.6.2015: Espoon terveysasemat ovat parantaneet toimintaansa

Lisätiedot:

Kohdat 4-8: perusturvajohtaja Juha Metso, puh. 09 816 23050
Kohta 10: perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes, puh. 09 816 23052
Kohta 11: vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, puh. 09 816 23311
Terveysasemapilotti: terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen, puh. 09 816 23332

lautakunnan sihteeri, hallintolakimies Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962

sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat

Ystävällisin terveisin

Outi Huida

viestintäpäällikkö
sosiaali- ja terveystoimi
PL 202, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 050 346 9798
outi.huida@espoo.fi